Türkiye'nin en büyük influencer ödül töreni için çok az zaman kaldı! 🎉

Gün
Saat
Dakika

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

Başvuru ve üyelik oluşturma sırasında sizlerden aldığımız kişisel veriler, Inflowawards.com’da sunulan hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak ve sizleri hizmetlerimizden haberdar etmek amacıyla işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Tarafınızdan gelen tüm bilgilerin paylaşımı, toplanması, işlenmesi, korunması, değişiklik ve sorgulama talebi gibi işlemleri gerçekleştirdiğimiz yasal çerçevenin tamamını aşağıda bulunan ‘Gizlilik Sözleşmesi’ aracılığıyla sizlere aktarmaktayız.

 

Çerez Kullanımı

 

Inflowawards.com web sitesi çerisinde gezindiğiniz süre boyunca ‘cookie’ olarak adlandırılan ve Türkçe’ye çerez olarak geçirilen bazı unsurların bilgisayarınıza entegre edilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarıdır ve kişisel veri ya da başkaca özel veri içermemektedir. Web sitesi oturum bilgileri ve benzeri veriler saklar ve kullanıcıları tekrar tanımak için kullanır. Bu içeriğin güvenilirliğine ilişkin Inflowawards.com’un sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Kişisel Verilerin Korunması 

 

Inflowawards.com, web sitesine, haber ağına, herhangi bir listesine, sosyal ağına kaydolma/katılma sebebiyle veya kullanım süresince kullanıcıdan talep edilen veya sitenin/sosyal ağın kullanımı esnasında yapılan işlemlerin otomatik olarak kaydedilmesi yöntemleriyle toplanılan her türlü veriyi saklama, kullanma ve sair şekilde işleme hakkına sahiptir. Toplanan verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak  Inflowawards.com’un sorumluluğundadır.

Veriler anonim hale getirilerek istatistiki veri olarak kullanılabilecek ve ancak Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu’nun izin verdiği şartlarda üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

Yasal zorunluluğun söz konusu olması ve yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde 5651 sayılı kanundan ve 6698 sayılı kanundan kaynaklanan hallerde bilgiler ilgili makamla paylaşılabilecektir.

 

Sosyal Medya Paylaşım Alanları

 

Kullanıcıların Inflowawards.com’a ait sosyal medya paylaşım alanları, web sitesi ve mesajlaşma ortamlarında belirtilen kurallara, yürürlükteki mevzuata ve de hukuka uygun davranması gerekmektedir.

Kullanım koşulları, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve bu Gizlilik Politikası ayrılmaz bir bütündür.

 

Gizlilik Politikası Değişiklik Hakkı

Bu Gizlilik Politikası  Inflowawards.com tarafından önceden duyurulmaksızın ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. Gizlilik Politikası metninde değişiklik yapılması halinde, metnin yeni hali  Inflowawards.com’a yayınlandığı andan itibaren tüm kullanıcılar için geçerli olacaktır. Bu kapsamda, metindeki değişiklikleri takip etmek kullanıcıların yükümlülüğüdür.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat kapsamındaki haklarınızı öğrenmek için lütfen Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyunuz.

 

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

 

Değerli faydalanıcımız,

Inflowawards.com platformu olarak kişisel verilerinizin korunmasını ve güvenliğini önemsiyoruz.

 

Kişisel Verilerin Başkaları ile Paylaşımı 

 

Kullanıcılarımızın  Inflowawards.com sitesi üzerinden sunduğumuz hizmetlere güvenli bir şekilde ulaşması maksadıyla sağladığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekmektedir. Bu kapsamda, Inflowawards.com ile paylaştığınız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel veriler, mevzuata uygun şekilde, faaliyet konumuz ve hizmet amaçlarımızla bağlantılı ve de ölçülü olarak işlenebilecek, gerekli olması durumunda üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuata uygun süreler boyunca saklanabilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu, inflowawards.com’dur.

Kişisel verileriniz;

- Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

- Doğru ve güncel olarak,

- Belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de

- İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak

işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin Muhafazası ve İşlenmesi

 

İşlenen kişisel verileriniz, Inflowawards.com tarafından sunulan hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Inflowawards.com’un hizmetlerinden yararlandığınız süre boyunca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce verdiğiniz rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiğiniz açık rıza veyahut da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz,  Inflowawards.com tarafından sunulan hizmetlerden kolayca ve güvenilir şekilde faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yürütülmesi, hizmetlerimizin taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı ve kullanım alışkanlıklarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilerek sizlere önerilebilmesi, Inflowawards.com’un ticari stratejilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, sizlerle  Inflowawards.com arasındaki hukuki süreçlerin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilmesinin temini amaçlarıyla, Kanun’da belirtilen koşullara uygun şekilde işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanması, Paylaşımı ve Silinmesi

 

Özel nitelikli kişisel verileriniz sizden talep edilmeyecek ve işlenmeyecektir.

Kişisel verileriniz yalnızca  Inflowawards.com’un faaliyet konusu kapsamında ve toplanma amaçları doğrultusunda toplanacak, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilecek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kuralları aşar şekilde işlenmeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, yürürlükteki diğer mevzuattan doğan saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişi olarak talebiniz üzerine silinecek veya yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

Kişisel verileriniz,  Inflowawards.com’un bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçları dahilinde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; yukarıda belirtilen veri sorumluları arasında aktarılacaktır. Bunun yanında, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak sureti ile kişisel veriler üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlara ve sunduğumuz hizmet ve faaliyet amacımız doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara ve de resmi mercilere aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Durumunu Sorgulama ve Talep Hakları

 

Kişisel veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğinin sorgulama, işlenmişse bu konuda bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını sorgulama, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararınızı giderilmesini isteme, silinmesini veya yok edilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi Kanun’un 13. maddesi doğrultusunda ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen kurallara uygun olarak,  Inflowawards.com’un belirtilen adreslerine, kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri de eklemek sureti ile yazılı olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz  Inflowawards.com tarafından değerlendirilecek ve belirtilen gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.