Üyelik Sözleşmesi

InflowAwards.com'a üye olmak için Üye İşlemleri sayfamıza giderek ilgili bölümleri doldurmanız yeterlidir. Üye bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurmanız iletişim ve ulaşım problemleri olasılığı açısından çok önemlidir.
1. TARAFLAR
İşbu Site Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), INFLOW AWARDS ile web sitesi'ne üye ya da ziyaret edecek olan gerçek kişi arasında, elektronik ortamda imzalanmaktadır.
Üye/Ziyaretçi, Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşmenin konusu, web sitesi kullanım ve “INFLOW Awards” üzerinden katılımcılar tarafından sunulan projelerin üye tarafından katkı sağlanmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi; bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
3. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
İşbu Sözleşmenin konusu, web sitesi kullanım ve “INFLOW Awards” üzerinden katılımcılar tarafından sunulan projelerin üye tarafından katkı sağlanmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi; bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
3.1. “Üye”lik statüsünün kazanılması için, “Üye” üye olmak isteyen “Kullanıcı”nın web sitesinde bulunan INFLOW Awards Kullanım Sözleşmesi’ni onaylayarak, talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçeğe uygun bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun “INFLOW Awards” tarafından değerlendirilerek onaylanması ve üye olmak isteyen “Kullanıcı”nın gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylama işleminin tamamlanması ve Üye’ye bildirilmesi ile “Üye”lik statüsü başlamakta ve böylece “Üye” işbu Sözleşme ve “Web sitesi”nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Üye sorumludur. “Üye”lik hak ve yükümlülükleri sadece “Üye”lik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup “Üye” kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
3.2. “Üye” “Websitesi” üzerinden görüntülediği Proje ilanlarıyla ilgili herhangi bir işlem ve/veya katkı sağlama süreci başlatmak istemesi halinde “Websitesi”ndekiler de dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak “INFLOW AWARDS”nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
3.3. “Üye", “Websitesi”ne kendisi tarafından yüklenen şahsi bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin “Websitesi” üzerinde yayınlanmasının yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, bu katkı hizmetlerinin sunulmasına yönelik her türlü sorumluluğun tamamen kendisinde olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.
3.4. “INFLOW AWARDS”, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde “Üye”nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara iletilebilecektir.
3.5. “Üye”nin, Üye Profili Sayfası”na erişmek ve “Websitesi” üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, “Üye” tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen “Üye”nin sorumluluğundadır. “Üye”, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.6. “INFLOW AWARDS”, “Websitesi”nin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda “Websitesi”nin her türlü kullanımına ve “Websitesi” üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve “Websitesi” üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.
“Web sitesi”nin “Üye” veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması; “Web sitesi”nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması; Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde Web sitesi’nin işbu kullanım koşulları ya da üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması veya hesap oluşturulması; Web sitesinin her türlü yasa dışı ya da hile amacı ile kullanılması; Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya “Web sitesi”’ne ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamını veya bir kısmını sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi; Herhangi bir işlemin fiyatını manipüle etmek ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi; Yorum ve puanlama sistemlerinin Web sitesi dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (web sitesi’ndeki yorumları web sitesi dışında yayınlamak gibi); Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması; Virüs veya websitesi’ne, web sitesi’nin veri tabanına, web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması; Diğer Üye ve Kullanıcılar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması; “Web sitesi” tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde “web sitesi”ne erişim sağlanmaya çalışılması; “INFLOW Awards”in önceden yazılı iznini alınmaksızın, “web sitesi” üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde “web sitesi”nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması; İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında “web sitesi”nin ve “web sitesi” üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; “INFLOW Awards”in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.
3.7. “INFLOW AWARDS”, “Üye” tarafından “web sitesi”ne beyan edilen “Üye/Kişisel” bilgilerini, Gizlilik Politikasına uygun olarak, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve “web sitesi”nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, reklam, pazarlama ve sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kendisi ya da STK’lar adına kullanabilir ve saklayabilir ve paylaşılabilir. “Üye”, bilgilerinin “INFLOW Awards” tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. INFLOW Awards söz konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır.
3.8. “Üye”; kendisi tarafından “web sitesi”ne sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, Truva atı, vs. gibi “web sitesi”nde veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
İşbu Sözleşmenin konusu, web sitesi kullanım ve “INFLOW Awards” üzerinden katılımcılar tarafından sunulan projelerin üye tarafından katkı sağlanmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi; bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
“INFLOW Awards”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “web sitesi”nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Üye” üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
6. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, INFLOW Awards işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Üye tarafından INFLOW Awards’nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla INFLOW Awards'un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.
7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
8. BÜTÜNLÜK
İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
9. BİLDİRİM
Üye’ler, ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya web sitesi’nde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve web sitesi’ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye’nın sorumluluğundadır.
İşbu Websitesini ziyaret eden Kullanıcılar ve kayıt olan tüm Üyeler, bu koşullarla bağlı olacaktır.